Member

July 4, 2011

 

Director : WEN-MING CHIEN
Telephone : +886-7-607-7120
E-mail : tf0011@cc.kyu.edu.tw


Director : YUAN-CHENG HUANG
Telephone : +886-7-607-7120
E-mail : tf0022@cc.kyu.edu.tw


Executive secretary : YANG-JUN ZHENG
Telephone : +886-7-607-7839
E-mail : tf1130@cc.kyu.edu.tw


Clerk : MING-CHUN SU
Telephone : +886-7-607-7839
E-mail : ss0004@cc.kyu.edu.tw